serveis d’acolliment residencials a menors

quart creixent

És un servei d’acolliment residencial que  acull a 14 persones menors d’edat d’ambdós sexes, subjectes a mesures de protecció per part del Servei de Protecció de Menors del Consell Insular de Mallorca. L’edat dels menors atesos, va de tres a disset anys.

El programa té com a funció i objectiu, oferir una atenció integral i individualitzada a aquells menors que es troben en una situació familiar amb problemàtica greu, que no pot ser resolta dedins l’entorn familiar.

Segons el pla de cas es fa feina per aconseguir el retorn familiar, l’emancipació, o el recurs més adequat al procés que segueix la persona menor d’edat.

El nostre model educatiu es fonamenta en el vincle i en els bons tractes a la infància i adolescència, en l’acompanyament en el procés vital i en la ferma creença, que la persona menor d’edat, és la protagonista de la seva vida.

pista d’aterratge

Pista d’Aterratge és un servei d’acolliment residencial on s’atenen a 12 menors d’ambdós sexes, subjectes a mesures de protecció per part del Servei de Protecció de Menors del Consell Insular de Mallorca, sigui en mesura administrativa de guarda o tutela.

És un projecte que dota als joves de les habilitats necessàries per a aconseguir una correcta i positiva inserció social, acadèmica i laboral, així com acompanyant-los en el seu procés d’emancipació i transició a la vida adulta. El projecte proporciona als menors una educació integral, basada en l’acompanyament i en l’atenció de les seves necessitats bàsiques tan físiques, socials, educatives, de salut, etc. Es posa especial èmfasi en treballar l’autonomia personal amb l’objectiu d’igualar les oportunitats per a una inserció social plena quan arribi a la seva majoria d’edat.

llar llevant

És un  servei d’acolliment residencial on s’atenen preferentment a menors de la comarca del llevant de Mallorca,  i acull a 8 menors d’ambdós sexes,  subjectes a mesures de protecció per part del Servei de Protecció de Menors del Consell Insultar de Mallorca. L’edat dels menors atesos, va de sis a disset anys.

El programa té com a funció i objectiu, oferir una atenció integral i individualitzada a aquells menors que es troben en una situació familiar amb problemàtica greu, que no pot ser resolta dedins l’entorn familiar.

per un futur

Per un Futur és un servei d’acolliment residencial especial per a menors amb trastorns de conducta  on s’atenen a 8  menors d’ambdós sexes i que es troben en la franja d’edat compresa entre els 13 i 17 anys, subjectes a mesures de protecció per part del Servei de Protecció de Menors del Consell Insular de Mallorca, sigui en mesura administrativa de guarda o tutela.

Es tracta d’un programa especialitzat en l’atenció integral de joves que requereixin d’un model d’intervenció residencial catalogat d’alta intensitat educativa, per tal de dotar a les persones usuàries de les competències necessàries per desenvolupar-se i facilitar la seva transició a la vida adulta.