patronat de la fundació

  • President: Sebastià Taltavull Anglada, bisbe de Mallorca

  • Vicepresident: Miquel Noguera Estarelles

  • Secretari: Jaume Rul·lan Castañer

  • Tresorer: José de España Bibiloni

  • Vocal: Joan Vivern Jaume

  • Vocal: José de Juan Orlandis

xarxes

⚊La Fundació Natzaret pertany a les següents xarxes de la nostra comunitat, estatals i internacionals:

UNAC
www.unacbaleares.org

Unió d’Associacions, Centres i Federacions d’Assistència a Persones amb Discapacitat de Balears, UNAC, és una Organització no Governamental sense ànim de lucre, d’àmbit autonòmic, constituïda el 1981 i inscrita en el Registre d’Associacions Empresarials del SMAC ( Llei 19/1997 d’1 d’abril) i en el Registre Central de Serveis Socials de la CAIB (Decret 66/1999)

FICE
fice-es.org

Federació internacional de comunitats educatives. Xarxa d’entitats no lucratives per millorar la qualitat de vida de la infància en risc social i les seves famílies mitjançant la promoció de models de suport familiar, acolliment comunitari i la promoció de la qualitat de l’acolliment residencial.

FEPA
www.fepa18.org

Federació d’entitats amb projectes i pisos assistits se va constituir a l’any 1999. Projecte a nivell estatal que ofereix formació, assessorament i altres aspectes relacionats amb l’emancipació dels joves.

FEIAB
feiab.org

Federació d’entitats de la infància i l’adolescència de les
Balears fundada a l’any 2003, integrada per 12 entitats
sense ànim de lucre que treballem a les Illes Balears per
l’atenció a la infància i l’adolescència en situació de risc o
de desprotecció i que gestionen Centres Residencials
per Menors amb una mesura jurídica de protecció.

RED DE JÓVENES E INCLUSIÓN
jovenesinclusion.org

Gestionen de manera conjunta programes que contemplen actuacions destinades a les persones, en risc o
situació d’exclusió sociolaboral; prioritàriament en les
àrees de salut, habitatge, educació així com informació i
assessorament per poder accedir als altres serveis de
protecció social

RED TRANSNACIONAL ATLANTIS

Estructura de cooperació interinstitucional, transregional
i transnacional orientada a l’intercanvi d’informació tècnica i a la implementació de programes d’intervenció
socioeducativa en l’àrea de la infància i la joventut,
incloent les seves respectives realitats, familiars i comunitàries i amb un enfocament especial sobre persones en
situació de risc.

entitats col.laboradores